OCRb voor OLA's / Acceptgiro's

De naam 'OCRb' is voor elke font-producent vrij beschikbaar. Dat heeft er in de praktijk toe geleid dat er diverse OCRb-en in omloop zijn. Het merendeel van deze fonts voldoet helaas niet aan de norm (ECMA 11) die voor OLA's geldt. Over het algemeen heeft dat te maken met de onderlinge afstand tussen de noodzakelijke karakters, maar soms klopt dat aspect wel, maar is het font niet dik genoeg.
Om toch OLA's te printen leveren wij het BmOCRb-font. Om het font te kunnen onderscheiden van andere OCRb-fonts heeft het een andere naam gekregen.

Prijzen:
tot 5 users op 1 locatie: 165,-
tot 25 users op maximaal 5 locaties: 495,-
meer dan 25 users of meerdere locaties: prijs op aanvraag

Kijk bij Vragen en bestellen om uw bestelling te plaatsen. Indien u het font snel nodig heeft, vul dan bij vragen en opmerkingen in: email zending. U krijgt het font dan per email en later via de post.


Een geprint voorbeeld van ons BmOCRb font vindt u in uw Nederlands paspoort of op uw Nederlandse identiteitskaart

karkaterset BmOCRb

Veel gestelde vragen

Wordt het font goedgekeurd door Currence (Equens/Interpay)?
- Ja, maar we raden altijd aan om te controleren of u w print voldoet.

Werkt het font wel op mijn printer?
- Ja. Als u onder Windows of Mac OS X werkt maakt het niet uit wat voor printer u heeft. Indien u gebruik maakt van een Terminal Server omgeving of Unix varianten, en het font moet downloaden naar uw printer, dan kan dat vaak ook. Eventueel hebben we hiervoor hardwarematige oplossingen.

Wat is er mogelijk als hardware oplossing?
Voor laserprinters van o.a. HP, IBM en Lexmark (Nashua) is het mogelijk te werken met een SIMM, DIMM of FlashMemory. Deze wordt in de printer gezet en het font is dan als intern printerfont beschikbaar. Prijzen v.a. 360,-
Voor vrijwel alle andere printers is het mogelijk om tussen de computer en printer een module - vaak een klein boxje - te plaatsen met OCRb en Barcodes. Prijzen v.a. 575,-


Enkele bedrijven en instellingen die gebruik maken van ons BMOCRb font
Ministerie van Buitenlands zaken
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gemeente Aalten
Gemeente Almelo
Gemeente Almere
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Assen
Gemeente Baarn
Gemeente Bemisse
Gemeente Best
Gemeente de Bilt
Gemeente Boamsterhim
Gemeente Boxtel
Gemeente Breda
Gemeente Cuijk
Gemeente Culemborg
Gemeente Doetinchem
Gemeente Dongen
Gemeente Dronten
Gemeente Enschede
Gemeente Gouda
Gemeente Groningen
Gemeente Haarlem
Gemeente Harlingen
Gemeente Helmond
Gemeente Heusden
Gemeente Hof van Twente
Gemeente Houten
Gemeente Leiderdorp
Gemeente Lelystad
Gemeente Leusden
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Maarssen
Gemeente Moerdijk
Gemeente Monster
Gemeente Nijmegen
Gemeente Oosterhout
Gemeente Oisterwijk
Gemeente Oudewater
Gemeente Raalte
Gemeente Sittard - Geleen
Gemeente Sneek
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Staphorst
Gemeente Texel
Gemeente Tiel
Gemeente Tubergen
Gemeente Veenendaal
Gemeente Vianen
Gemeente Voorschoten
Gemeente Weert
Gemeente Westerveld
Gemeente Winschoten
Gemeente Wijchen
Gemeente Zwolle
Gemeente Zundert

ANWB
Autoriteit Financiële Markten
Bont voor Dieren
CBR
Centraal bureau voor Genealogie
Dexia Bank
Direktbank
Edge to Edge
Evean
Gasned
Gemeentewerken Rotterdam
Getronics / Pink Roccade
Intergas
ISA
KNAW
Kijkshop
Kluwer
Landelijke Huisartsen Vereniging
de Nieuwe Unie
NRG Groep
Nederlandse Bridge Bond
Pabo
Pensioen en Uitkeringsraad
PeopleSoft
Primagaz
Sociale Verzekeringsbank
Sofia Vereniging
Spectrum
Stichting Dierenambulance
Staatsbosbeheer
Unicef
Universiteit van Amsterdam
Wakker Dier
Waterschap Zeeuws Vlaanderen
Woonzorg Nederland
Xs4all


Indien het font niet voldoet kunt u het binnen 60 dagen retourneren. Zie teven de licentievoorwaarden hieronder.


Licentieovereenkomst BmOCRb


Artikel 1. Definities
“software” betekent het programma in dit pakket - digitaal gecodeerde, machineleesbare en meetbare contour lettertypegegevens volgens een speciaal formaat - met alle technieken, codes, software middelen, formaten, ontwerpen, methodes, begrippen en ideeën verbonden met het computerprogramma.
Licentiegever: bitmap software, Amsterdam
Licentienemer: XXXXXXXX

Artikel 2. Licentie
Bitmap software staat de licentienemer toe voor onbepaalde tijd gebruik te maken van het lettertype BmOCRb (software) ten behoeve van een maximum aantal van XXX gebruikers op XXXXX locatie(s), volgens de gebruiksvoorwaarden genoemd in Artikel 3 .

Artikel 3. Gebruik
3.1 Het font mag uitsluitend ten behoeve van de in artikel 1 genoemde licentiehouder gebruikt worden.

3.2 De licentienemer mag de software één maal kopieren ten behoeve van een back-up.

3.3 Het insluiten of embedden van de software mag alleen gebeuren indien het uiteindelijke document niet door derden wordt gebruikt. Voor het maken van documenten (PDFs e.d.) welke buiten het bedrijf of de organisatie gebruikt worden, hetzij in de vorm van schermweergave hetzij als print, dient een aparte licentie te worden afgesloten.

3.4 Zonder schriftelijke toestemming mag de software op geen enkele wijze worden aangepast of bewerkt behalve in de vorm van een (automatische) conversie ten behoeve van intern gebruik. Deze conversie vindt op eigen risico plaats. Het copyright dient gehandhaafd te worden.

3.5 De licentienemer beheert de software zorgvuldig en stelt deze niet ter beschikking aan derden.

Artikel 4. Garantie
Alle software is uitvoerig getest, doch mocht blijken dat deze niet naar behoren functioneert dan heeft de licentienemer binnen 60 dagen recht op ondersteuning. Mocht de software binnen deze termijn niet goed functioneren, dan kan deze overeenkomst in onderling overleg worden opzegt. Hiervoor is ten minste een print van de gebruikte software en een duidelijke specificatie van de gebruikte hardware en software noodzakelijk. Indien blijkt dat de oorzaak voor het niet in voldoende mate functioneren van de software te wijten is aan de software, dan zullen de aanschafkosten van de software worden terug betaald. Partijen gaan akkoord dat alle andere waarborgen, uitdrukkelijk of stilzwijgend uitgesloten zijn.

Artikel 5. Eigendom
Bitmap Software behoudt alle eigendomsrechten, aanspraken en enig ander rechten uit welke hoofde ook met betrekking tot de software. Zonder schriftelijke toestemming kan dit product niet worden overgedragen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Bitmap Software zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor winstderving, verloren gegane gegevens of enige andere onvoorziene, directe- of indirecte schade, of voor gelijk welke schade veroorzaakt door misbruik of verkeerde toepassing van de software.

Artikel 7. Ontbinding
Deze licentie kan worden ontbonden in onderling overleg en alleen schriftelijk door Bitmap Software indien de licentienemer zich niet aan deze voorwaarden houdt.

Artikel 8. Nederlands recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Indien nodig zullen geschillen aangaande deze overeenkomst door de bevoegd rechter te Amsterdam worden beslecht.

Gebruik voor het printen van OLA’s font/puntgrootte 12